Virkesförmedling

Förmedling av Rotposter och Leveransförsäljning

Skogssällskapet Finland har ingen egen såg- eller massaindustri. Vi är inte bundna att leverera virke till något förutbestämt företag enligt någon förutbestämd prislista. Ditt virke blir konkurrensutsatt på en internationell marknad. Det ger fler möjligheter och en starkare förhandlingssituation än om man bara förlitar sig på en aktör.

Samordnad förmedling

Genom våra samarbetspartners internationella kontaktnät kan vi hålla koll på vilka råvarubehov som finns och var man betalar bäst. Viss del av virket kan gå till köpare A medan andra delar går till köpare B eller till land C. Dina volymer samordnas med andra kunders sortiment för att på så sätt attrahera den internationella virkesmarknaden, samtidigt som du får större utväxling av din volym.

Rätt träd i rätt tid

Vår uppgift som förvaltare är att se till att du får ut så mycket som möjligt av ditt skogsinnehav. Tillsammans med dig säkerställer vi att tidpunkten är optimal och att rätt bestånd är utvalda för avverkning. Vi ser till att ditt virke avverkas och transporteras till rätt köpare. Självklart har vi innan avverkning analyserat din skattesituation så att nettoeffekten av skogsskötseln blir så hög som möjligt. Skatta inte bort pengar som kan investeras.